Polityka Prywatności

Przechowywanie i przetwarzanie danych

Dane naszych klientów są umieszczane na stronie tylko po wyrażeniu przez nich zgody. Nie wymagamy podania danych osobowych podczas rejestrowania się na stronie. W przypadku, gdy potencjalny klient zamieści swoje dane, aby otrzymać od nas informacje, będą one wykorzystywane tylko do celów wewnętrznych i nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.

Dane osobowe nie będą sprzedawane, wypożyczane ani udostępniane innym za pomocą niniejszej strony internetowej. Umowy zawarte z osobami trzecimi, usługodawcami i przedstawicielami dotyczą dostarczenia gotowych produktów, usług i rozwiązań. Dostawcy i usługodawcy są zobowiązani do traktowania danych otrzymanych za pośrednictwem naszej strony internetowej jako poufnych oraz nie są upoważnieni do ich używania w innym celu niż do wykonania usługi przez nas zamówionej. Firma Renata Bartos Ecostyl nie będzie udostępniała danych osobowych osobom trzecim bez zgody klientów, chyba, że wynika to z prawnych środków przymusu, wezwania do sądu lub przepisów prawa polskiego. Firma Renata Bartos Ecostyl może być również zobowiązana do ujawnienia danych pożyczkodawcom w celu zabezpieczenia finansowania. Firma Renata Bartos Ecostyl może łączyć się z innymi podmiotami gospodarczymi, zostać przejęta przez inny podmiot gospodarczy, a część lub wszystkie jej aktywa mogą zostać nabyte. W przypadku zaistnienia jednej z wymienionych sytuacji, dane osobowe klientów będą stanowić aktywa biznesowe podlegające sprzedaży podczas transakcji.

Bezpieczeństwo

Firma Renata Bartos Ecostyl posługuje się odpowiednimi procedurami i sposobami zarządzania, aby chronić zgromadzone dane przed nielegalnym dostępem i ich ujawnieniem oraz w celu zachowania prawidłowości używania danych oraz zapewnienia właściwego ich przetwarzania.

Sposoby komunikacji z klientem

Jeżeli otrzymujemy prośbę o udzielenie informacji, kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje dane z listy kontaktów.

Odnośniki do innych stron internetowych

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki do innych stron. Staramy się, aby odnośniki odsyłały do stron, które dzielą nasze standardy przyzwoitości, uczciwości i integralności. Przechowywanie i przetwarzanie danych na każdej z poleconych przez nas stron realizuje odrębną politykę prywatności nieregulowaną niniejszym zapisem.

Firma Renata Bartos Ecostyl nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność przedstawionych na polecanych stronach ustaleń z faktyczną polityką prywatności prowadzoną na każdej z tych stron. Podobnie, Firma nie odpowiada za żadne zobowiązania prawne lub wynikające z umowy operatorów polecanych stron. Inne strony internetowe zawierające informacje, których nie popieramy, mogą łączyć się z naszą stroną bez naszej zgody i zezwolenia. W takich przypadkach, Firma Renata Bartos Ecostyl nie ponosi żadnej odpowiedzialności co do zawartości, polityki prywatności i działalności tych stron.

Zmiany i aktualizacje polityki prywatności

Zawartość i systemy strony internetowej mogą być aktualizowane, poprawiane, zmieniane i uzupełniane. Firma Renata Bartos Ecostyl zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących informacji, systemów, produktów, polityki, promocji, ujawnień i sprostowań. Ewentualne zmiany dotyczące niniejszej polityki prywatności zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Prosimy o okresowe sprawdzanie zapisów polityki prywatności w celu odnotowania zmian.

Podsumowanie

Zarówno w innych przedsięwzięciach biznesowych, jak i na niniejszej stronie internetowej, komunikujemy się w Internecie z poszanowaniem prywatności każdego z użytkowników i zaangażowaniem w jej ochronę. Popieramy aktywną samoregulację tego nowego środowiska, aby zagwarantować odpowiedzialnym przedsiębiorcom prawo do użytkowania w kontaktach z klientami wszystkich rodzajów mediów.

Pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z polityką prywatności bądź jej procedurami lub chciałbyś usunąć swoje dane z naszej bazy, prosimy o kontakt na adres: biuro@bartoscosmetics.com Adres jest chroniony przed spamem. Do otworzenia strony wymagana jest JavaScript.