Regulamin

REGULAMIN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 www.BartosCosmetics.com

§1
Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym bartoscosmetics.com, prowadzony jest przez Renatę Bartos prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Renata Bartos Ecostyl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5222710064, REGON 368092563.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§2
Definicje
 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Renata Bartos Ecostyl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5222710064, REGON 368092563.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bartoscosmetics.com.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 14. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
§3
Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: 01-373 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 124/67
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@bartoscosmetics.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 792 188 155
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 72 1870 1045 2078 1062 7115 0001
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach roboczych w godzinach 9-17.
§4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.
§5
Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku braku dostępności nie będzie możliwe zamówienie Produktu. Klient może wtedy wpisać swój adres e-mail na stronie Produktu i wybrać „Powiadom mnie”. Powiadomienie o dostępności Produktu zostanie wysłane na podany adres e-mail.
 5. Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 6. Klienci mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pomocą odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu bartoscosmetics.com oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
§6
Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe oraz zaakceptować Regulamin zaznaczając odpowiednie pole.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep.
 6. Wszelkie Produkty zamówione po zalogowaniu przez klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.
§7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Koszyk” (lub równoznaczny);
 3. aby dodać kolejne Produkty należy kliknąć „Kontynuuj zakupy”;
 4. aby zatwierdzić zawartość koszyka i złożyć zamówienie należy nacisnąć „Przejdź do koszyka”;
 5. sprawdzić zawartość koszyka, ewentualnie wykonać korektę koszyka;
 6. dodać kody rabatowe (opcjonalnie) i kliknąć „Zastosuj rabat”;
 7. nacisnąć „Przejdź do zamówienia”, gdzie złożone zamówienie zostanie podsumowane;
 8. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 9. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 10. wybrać jedne z dostępnych sposobów dostawy oraz płatności;
 11. konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, odznaczając odpowiednie pole;
 12. kliknąć przycisk “Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
 13. w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 5.
§8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy Produktu:

a) Przesyłka kurierska

b) Przesyłka kurierska za pobraniem;

    2.  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

         a) Płatność za pobraniem;

b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy, numer konta podane w § 3 pkt 4., w tytule przelewu wpisując numer zamówienia;

c) Płatności za pośrednictwem systemu płatności on-line (przelew elektroniczny, karta płatnicza).

3.  Rozliczenie transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przlewy24.

4.  Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronie Sklepu w stopce pod linkiem „Dostawy”.

5.  Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu w stopce pod linkiem „Płatności”.

§9
Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
        a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
        b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
    4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
    5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
       a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
       b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
    6. Umowę traktuje się za zawartą w momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep. Wiadomość zawiera wszystkie istotne elementy Zamówienia.
     7.Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
§10
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
        a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
        b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem poniesionych już kosztów wysyłki.

7.  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

8.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.  Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

10.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

11.  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12.   Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w przypadku Produktów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.

§11
Reklamacja i gwarancja
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Renata Bartos Ecostyl jako Sprzedawca odpowiada, wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
§12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3.  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym, w tym biuletynu handlowego (newslettera).
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy paczkomaty lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Klienta.
§14
Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1

Wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży

[Miejscowość, data]

[Imię i nazwisko konsumenta]

[Adres zamieszkania]

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od Umowy Sprzedaży [proszę wskazać Towar], nr [proszę podać nr. zamówienia]

Proszę o zwrot kwoty […………zł] [słownie: ……………………….] na konto o nr [proszę podać nr konta]

Towar zwracam w stanie niezmienionym

[Czytelny podpis Konsumenta]

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES